Er is Hulp
De waarheid en liefde van God toegepast op alle terreinen van het leven
Volg ons op Instagram

Wie misleidt wie?

28-11-2018

Wie Misleidt Wie?

Een grote studie door twee onderzoekers van het Academisch Medisch Centrum (AMC) wees in 2015 op de risico’s van curettage behandeling bij een miskraam of abortus. De onderzoekers waarschuwen onder andere voor een 50% verhoging van de kans op een vroeggeboorte tijdens een volgende zwangerschap. Een Nederlandse gynaecologe, leden van de regering en anderen zeggen dat feiten zoals deze niet kloppen of verkeerd worden begrepen door bezorgde collega’s en burgers. Wat is de waarheid en wat moeten vrouwen weten over de gevaren na een miskraam of abortus?

De titel van het onderzoek is eigenlijk al helder genoeg: ‘Dilatatie en Curettage vergroot het risico op een opvolgende vroeggeboorte’. De onderzoekers zijn niet voor niets stellig. Hun onderzoek was ruim en het resultaat geeft alle aanleiding om voorzichtig om te gaan met deze ingreep, die vaak wordt gebruikt na miskraam en bij abortus.

Toch wordt de hulporganisatie Siriz voor leugenaar uitgemaakt wanneer ze deze informatie niet achterhoudt voor een vrouw met vragen over de mogelijke gevaren van abortus. Dat terwijl we in Nederland zeggen te geloven in het recht van de vrouw op een geïnformeerde keuze bij onbedoelde zwangerschap. Hoe komt het dat de meningen zo uiteenlopen over wat die informatie zou mogen inhouden?

Infiltratie

Recentelijk trad gynaecologe Gunilla Kleiverda naar buiten met haar ervaring met de hulpverlening van Siriz. Naast arts is zij ook activiste en voorzitter van Women on Waves. In sommige landen leerde ze vrouwen hoe ze bij zichzelf een illegale abortus kunnen uitvoeren. Het zijn met name haar claims die door media en politici zijn gebruikt om Siriz in een kwaad daglicht te stellen. We onderzochten haar uitspraken op hun waarheidsgehalte. In het resultaat komt een zorgwekkend beeld naar voren, waarbij de bereidheid om volksgezondheid in te ruilen voor politiek gewin het meest in het oog springt.

Kleiverda deed zich online voor als onbedoeld zwangere vrouw. Hiermee gebruikte ze kostbare tijd die de hulpverlener nodig heeft voor echte hulpbehoevende vrouwen. Een maatschappelijk relevant onderzoek is echter te verdedigen. Want als er verkeerde informatie wordt verspreidt en vrouwen tijdens gesprekken onnodige angst wordt aangejaagt, zoals Kleiverda claimt, is het goed als dit naar buiten komt. Ons is echter gebleken dat zij niet de waarheid sprak over haar ervaringen. De hulpverlener hanteerde in werkelijkheid aantoonbare feiten. Feiten die zelfs worden onderkend door haar eigen werkgever (het Flevoziekenhuis), medische websites en abortusklinieken in het hele land.

Eind september 2018 zei Kleiverda voor de camera van EenVandaag het volgende:

Er werd mij angst aangepraat over toekomstige zwangerschap. Er werd angst aangepraat over mogelijke onvruchtbaarheid en er werd gezegd dat ik mogelijk een infectie eraan zou kunnen overhouden…En alle drie kloppen niet. Ik vind dat onjuiste medische informatie.”

Infectie en onvruchtbaarheid

We onderzochten de claim dat de hulpverlener liegt wanneer het een vrouw wijst op de mogelijkheid dat er een infectie ontstaat na curettage bij abortus. Laten we kijken wat daarover te vinden is op de website van Stichting Abortuskliniek Amsterdam:

Heeft u na de behandeling langer dan een dag koorts (meer dan 38°C) én buikpijn, dan kan er sprake zijn van een infectie. Neem dan zo snel mogelijk contact op met de kliniek waar de behandeling is uitgevoerd of met uw huisarts.”

Een infectie oplopen na een abortus kan dus wel degelijk volgens een kliniek die in de verste verte niet tegen abortus kan zijn. Op de website van het Flevoziekenhuis, waar Kleiverda werkt, staat hetzelfde dringende advies maar dan zonder erbij te vermelden waarom het belangrijk is om eventuele koorts in de gaten te houden:

Als je na de behandeling meer dan 38 graden koorts hebt of overmatig veel vloeit, neem dan contact op met het Flevoziekenhuis.”

De reden dat deze symptomen niet genegeerd kunnen worden, is het risico op een infectie. Met het advies om in zo’n geval contact op te nemen met het ziekenhuis, geeft de instelling toe dat dit een mogelijk gevaar is.

Op websites met objectieve medische informatie lezen we hetzelfde, zoals op gezondheidsplein.nl:

Andere lichamelijke gevolgen van een abortus zijn infecties of beschadigingen van de baarmoeder of baarmoedermond.”

Ook FIOM, volgens Kleiverda en haar medestanders wél een objectieve hulporganisatie, vermeldt op haar website dat er sprake kan zijn van een infectie na abortus. Althans, dat blijkt uit meerdere ervaringsverhalen die zij publiceerden. Daarin wordt gesproken over een incident met infectie en de standaard beperking van het risico door het verstrekken van antibiotica.

We concluderen dat de stelling, dat de hulpverlener onjuiste medische informatie verspreid over mogelijke infectie als gevolg van abortus, ‘onwaar’ is. De kans op een infectie is klein maar aanwezig. Daarom is het legitiem en zelfs noodzakelijk dat zowel Siriz als FIOM hierop wijzen tijdens gesprekken met zwangere vrouwen die abortus overwegen.

Omdat onvruchtbaarheid na abortus vaak samenhangt met zo’n infectie, kunnen we de claim van Kleiverda, dat de hulpverlener liegt over onvruchtbaarheid na abortus, ook als ‘onwaar’ verklaren.

Problemen bij toekomstige zwangerschap

Mevrouw Kleiverda beweerde ook stellig dat de hulpverlener liegt als ze vrouwen vertelt dat ze na abortus meer kans zouden hebben op een problematische volgende zwangerschap. De bewijzen hiervoor zijn echter zo helder dat het teleurstellend is dat een gynaecologe vrouwen in gevaar brengt met haar misleidende medische informatie. Voor iemand die werkt voor de radicale organisatie Women on Waves is het misschien geen vreemde insteek, maar de waarheid sneuvelt er wel mee. Ten nadele van de gezondheid van vrouwen en toekomstige gewenste kinderen.

De genoemde studie van het AMC laat namelijk geen misverstand bestaan over de link tussen vroeggeboorte en een eerder ondergane dilatatie en curettage bij  miskraam of abortus. Er wordt gesteld dat de kans op een vroeggeboorte gemiddeld 50% hoger wordt. Maar vreemd genoeg wordt dit door politici en radicale activisten ontkend.

Naar aanleiding van dit onderzoek hebben SGP en ChristenUnie in maart 2017 vragen gesteld aan toenmalig minister Schippers van VWS. Zij vroegen onder meer of vrouwen wel worden geïnformeerd over de risico’s van een dilatatie en curettage (D&C) bij miskraam en abortus. Staatssecretaris Van Rijn antwoordde dat de curettage bij miskraam niet te vergelijken is met die bij abortus provocatus. Maar welke basis had de Staatsecretaris hiervoor?

In elk geval niet de studie door onderzoekers van het AMC, die door hen zelf “het best beschikbare bewijs van dit moment met betrekking tot de risico’s op vroeggeboorte na D&C” wordt genoemd. Hun onderzoeksdata betrof zelfs voornamelijk curettage na abortus. Ze vergeleken 21 studies waarin de medische gegevens van circa 1,8 miljoen vrouwen zijn opgenomen en bestudeerd. Slechts één van die studies betrof uitsluitend vrouwen met een miskraam. Zeven studies betrof onderzoek waarin beide voorkwamen en maar liefst 13 studies gingen uitsluitend over vrouwen met een abortus. Het is dan ook een raadsel hoe voormalig Staatssecretaris Van Rijn op zijn antwoord van de Kamervragen kon komen. Zouden de onderzoekers een studie doen naar voornamelijk abortusgevallen en vervolgens uitsluitend iets concluderen over miskramen?

We citeren enkele passages uit het AMC onderzoek, die blootleggen welke waarde we kunnen hechten aan de claims van Van Rijn en Kleiverda.

Meteen in de introductie van het onderzoeksrapport lezen we:

Meer recentelijk hebben grote nationale studies inderdaad aangetoond dat een verhoogd risico op vroeggeboorte specifiek optreedt na D&C, ongeacht of het een miskraam betreft of het afbreken van een zwangerschap (Zhou et al., 1999; Virk et al., 2007; Bhattacharya et al., 2012; Mannisto et al., 2013; McCarthy et al., 2013)."

In de algemene bevindingen van het onderzoek lezen we vervolgens:

In deze meta-analyse bestudeerden we de effecten van D&C voor zowel het afbreken van zwangerschap als miskraam.”

Dit alles is tegenstrijdig met hetgeen mevrouw Kleiverda en voormalig Staatssecretaris Van Rijn hebben beweerd. Het is echter van het grootste belang dat vrouwen hierover worden geïnformeerd zodat zij hun keuze beter kunnen maken met het oog op hun eigen gezondheid en die van latere gewenste kinderen.

We lezen verder in het AMC onderzoek. Men concludeert dat D&C beperkt zou moeten worden:

Gelet op de associatie die we hebben aangetoond tussen D&C en vroeggeboorte, pleiten wij voor een beperkt gebruik van D&C bij miskraam en afbreking van zwangerschap. Alleen wanneer er meer en betere data beschikbaar is, die aantoont dat cervicale priming inderdaad het risico op vroeggeboorte beperkt, kan D&C mogelijk weer vrijelijk worden gebruikt zoals voorheen.”

Ook deze claim van Kleiverda, dat er na abortus geen kans is op een problematische volgende zwangerschap, is dus ‘onwaar’. De hulpverlener misleidt niemand wanneer zij vrouwen vertelt dat een abortus kan leiden tot problemen bij een volgende zwangerschap.

Sturende hulpverlening

Er wordt ook gesteld dat de hulpverlener sturend is in haar hulpverlening. Daarmee wordt wellicht bedoeld dat Siriz een vrouw zou informeren over de opties om het kind te behouden, ook al denkt ze daar zelf op dat moment anders over. Maar al zou dat het geval zijn, is dit dan sturend? Wij denken dat dit juist de volledige informatie is waar de wet toe verplicht.

In het jaarmagazine van FIOM werd in 2013 verwezen naar een onderzoek waarin staat dat 15,6 procent van de onbedoeld zwangere vrouwen behoefte heeft aan professionele hulp om een goed besluit te kunnen nemen. Daarnaast kunnen er ook vrouwen zijn die zeker weten dat ze abortus willen omdat ze bijvoorbeeld geen uitweg zien uit hun financiële positie. Verschillende hulpinstanties bieden in veel van zulke gevallen financiële hulp. Hiermee kan haar belemmering om de zwangerschap uit te dragen worden weggenomen. Zo wordt een ongewenste zwangerschap gewenst. Maar is dit het resultaat van sturende informatie of van uitstekende hulpverlening?

Het gaat de critici kennelijk om het vermeende wereldbeeld van de hulporganisatie. Maar dat wereldbeeld begint bij de waarde die het ongeboren menselijk wezen daarin krijgt. Bij een stichting als Siriz lopen mogelijk mensen rond die het ongeboren menselijk wezen liever geboren zien worden. In dat geval zien zij menselijke waarde in een foetus van 6 weken. Women of waves, het Humanistisch Verbond, minister Ploumen, Corinne Ellemeet en anderen zien die waarde vermoedelijk niet, behalve als de moeder deze erkent. Welke van de twee wereldbeelden zal uitmonden in sturende hulpverlening? De organisatie die opereert vanuit het wereldbeeld dat er bij abortus geen waardevol menselijk wezen wordt weggehaald is misschien zelfs meer sturend dan een organisatie die deze waarde wel erkent. Het snijpunt tussen beide kampen ligt namelijk bij de waarde van het ongeboren menselijk wezen. Op datzelfde punt moet dan ook bekeken worden of iemand sturend is in de daaruit voortvloeiende hulpverlening. De vraag welke van de twee wereldbeelden beter in overeenstemming is met de huidige wetgeving, wordt wellicht beantwoordt door artikel 5 lid 2 onderdeel b van de Wet Afbreking Zwangerschap:

b. dat de arts, indien de vrouw van oordeel is dat haar noodsituatie niet op andere wijze kan worden beëindigd, zich ervan vergewist dat de vrouw haar verzoek heeft gedaan en gehandhaafd in vrijwilligheid, na zorgvuldige overweging en in het besef van haar verantwoordelijkheid voor ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en de haren;’

De keuze wordt door de hulpverlener overgelaten aan de vrouw. De vrouw wordt niet misleidt, zo is gebleken. Ook deze claim tot slot, dat de hulpverlener sturend zou zijn, lijkt dus te zijn gebaseerd op misinformatie en lege retoriek. Daarom beschouwen we ook deze claim als ‘onwaar’.


 

terug naar het overzicht

Blijf op de hoogte!